Home >> Bộ GTVT quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần ACV
Wednesday, October 7, 2015 - 13:42

Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ đã bán hành Quyết định số 1710/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Theo Quyết định của Thủ tướng, hình thức cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Bộ Giao thông vận tải cũng là tổ chức đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại phiên đấu giá.Ảnh minh họa.

Vốn điều lệ của ACV là 22.430,98504 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 2.243.098.504 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó: Nhà nước nắm giữ 1.682.323.878 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 31.347.800 cổ phần, chiếm 1,4% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 3.003.003 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 448.619.701 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai: 77.804.122 cổ phần, chiếm 3,47% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; chỉ đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng; khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày đượcc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức hoạt động theo điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

nguồn: DNVN